Hivatal

Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
 • aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
 • aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban részesül (a fenti 3 pont szerinti személy egészségkárosodott személynek minősül), vagy
 • akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
 • akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
 • aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
 • akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.
A jogszabály értelmében a megélhetés akkor nem biztosított, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25 650 Ft) és vagyona nincs.
Kérelmező az lehet, aki érvényes lakóhellyel, vagy Verőce területén kívüli lakóhely esetén életvitelszerű tartózkodásával egyezően, bejelentett és érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik településünkön.
Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítható, a kérelmező rendszeres szociális segélyre jogosult, ha a kérelmező a jogosultság kezdő napján:
 • a fentiek alapján egészségkárosodott személynek minősül, vagy
 • a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
 • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy
 • a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
Ha a fenti 4 feltétel a kérelmező tekintetében nem áll fent, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell megállapítani.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a (22 800 Ft), a rendszeres szociális segély összege pedig a kérelmező családszerkezetétől, jövedelmi helyzetétől függ.

Az érdemi ügyintézéshez csatolandó dokumentumok:
 • a kérelmező iskolai végzettségét igazoló bizonyítványának, (bizonyítványainak),
 • a személyes okmányainak (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, adó igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány),
 • illetőleg a jogosultsági feltételt alátámasztó hivatalos iratoknak, dokumentumoknak (a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Váci Kirendeltsége /Cím: 2600 Vác, Csányi krt. 45./ által, az aktív korúak ellátásához kiállított hatósági bizonyítvány, az együttműködési kötelezettség teljesítésének, vagy az álláskeresési járadék kimerítésének igazolása céljából),
 • illetve egészségkárosodás esetén, az egészségkárosodás mértékét, annak tényét igazoló szakvélemény, állásfoglalás másolata.
További esetlegesen csatolandó dokumentumok iskolalátogatási igazolás, a családi pótlék, a nyugdíjfolyósító szerv által küldött értesítés a tárgyévi (2012. év) nyugdíj összegéről (amennyiben az ügyfél rendelkezésére áll), gyermektartásdíj, egyéb jövedelem stb. összegét tartalmazó hivatalos irat is.

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00