Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Döntést hozza: Jegyző

Normatív lakásfenntartási támogatás

Jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2011. évben 71.250,- Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

Jogszabály szerint nem minősül vagyonnak az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke (2011. évben) a 855.000,- Ft-ot, vagy együttes forgalmi értéke a 2.280.000,- Ft-ot nem haladja meg, nem vagyon továbbá az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. A kérelmező és háztartásában élő minden személy köteles a vagyonáról nyilatkozatot tenni a fent leírtaktól függetlenül.

A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás

a) fenti a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy
b) fenti d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Ez egy négyzetméterre vetítve legfeljebb 450 forint lehet.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
  • ha a háztartásban egy személy lakik: 35 nm
  • ha a háztartásban két személy lakik: 45 nm
  • ha a háztartásban három személy lakik: 55 nm
  • ha a háztartásban négy személy lakik: 65 nm
  • ha négy személynél több lakik a háztartásban, a 65 négyzetméter + minden további személy után 5-5 négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00