Hagyaték

Az eljárás megindítása, folyamata:

 • A hagyatéki eljárás hivatalból indul – a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, - de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik.
 • A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30. napon belül kerül sor, melyről a jegyző tudomást szerzett.
 • A leltározást – mint leltárelőadó – a jegyző által megbízott előadó végzi. A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye az irányadó.
 • A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző idézi a hagyatéki leltár felvétele céljából.
 • A leltárfelvételt célszerű olyan örökösnek intézni, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről és a hagyaték tárgyát képező ingatlan, ingó vagyonról.
 • Írásbeli meghatalmazás útján is sor kerülhet leltárfelvételre.

Az ügyintéző hivatalból megkéri az örökhagyó után maradt ingatlan(ok) tulajdoni lap másolatát.

A hagyatéki leltárban felvett ingatlan(ok) forgalmi értékének megállapítására is a Polgármesteri Hivatalban kerül sor.

A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs.

A leltár felvételéhez szükséges dokumentumok:

Az ingatlanra vonatkozó okiratok (adásvételi-, ajándékozási szerződés, tulajdonjogot vagy használati jogot bizonyító megállapodás stb.)

 • Halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat,
 • A törvényes és /vagy végrendeleti örökösök adatai (név: családi és utó, férjes és leánykori, születési helye, ideje, anyja neve, a születési anyakönyvi kivonatban szerepel, pontos lakcím vagy tartózkodási hely),
 • Végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési-, ajándékozási szerződés másolata vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,
 • Vagyoni értékeket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény, életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák,
 • Gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy rész6esedés mértéke, stb.,
 • Engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) okiratai,
 • Fel nem vett utolsó havi Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és törzsszáma, továbbá egyéb más jogcímen rendszeresen folyósított járadék,
 • Kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő törvényes képviselőjének adatai,
 • Hagyatéki teher, illetve követelés bejelentése, a hagyatéki vagyontárgyakra ki milyen jogcímen jelent be igényt
 • Temetési számlák.

Kötelező ingó leltárt felvenni, ha az örökösök között kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, továbbá nincs ismert örökös.

Ha az örökhagyó után ingatlan vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a megjelenés akkor is kötelező az eljárás lezárása miatt.
A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

A hagyatéki leltár felvétele nem illeték- és nem díjköteles.

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal
Ügyintéző: Szabóné Hénap Julianna

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-17:30
Kedd: szünetel
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: szünetel
Péntek: szünetel