Közérdekű adatok

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzat honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul. Amennyiben Ön az önkormányzat kezelésében lévő, a működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor az alábbi menüpontban találhatja meg.


1. Szervezeti, személyzeti adatok2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


Hivatal

2.1.1. A Verőcei Polgármesteri Hivatal
2.1.2. A Hivatalban intézhető ügyfajták, ügyfélfogadási rend, dokumentumok, stb…: A honlapon téma szerinti bontásban megtalálhatóak az Ügyintézés, Ügyfélfogadás és Nyomtatványok menüpontok alatt.
2.1.3. A Hivatal által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások
2.1.4. A Hivatal által közzétett hirdetmények, közlemények
2.1.5. A Hivatal által kiírt pályázatok
2.1.6. A Hivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.1.7. Közérdekű adatok megismerésének szabályzata
2.1.8. Szabályzat a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről
2.1.7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
          A közérdekű adatigénylések 2023 évi statisztikája elérhető : https://www.veroce.hu/dokumentumtar


Önkormányzat

2.2.1. Verőce Község Önkormányzatának
2.2.2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
 • Pedagógiai szakszolgálat
 • Alapfokú művészeti oktatás
 • Helyi tanulmányi ösztöndíj
 • Egyházak támogatása
 • Sport feladatok, és sportszervezetek támogatása
 • Helyi újság kiadása
 • Község honlap fenntartása
 • Elismerő címek adományozása
 • Turisztikai feladatok ellátása, támogatása
 • Művészeti hetek támogatása
 • Egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása
 • Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása
 • Non-profit (civil) szervek támogatása
 • Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, fenntartással kapcsolatos feladatok
2.2.3. Az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
2.2.4. Az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások
2.2.5. Az önkormányzat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
 • Verőcei Tükör: havonta megjelenő községi lap, ára: 150,-/db
 • www.veroce.hu: az önkormányzat hivatalos weboldala, elérése ingyenes minden internet-előfizetéssel rendelkező látogató számára
2.2.6. A Képviselő-testület
•    döntései előkészítésének rendje:
•    az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:
•    a Képviselő-testület üléseinek helye, ideje, nyilvánossága: 2621 Verőce, Árpád út 40. (a Polgármesteri Hivatal épületének tárgyalótermében) vagy 2621 Verőce, Árpád út 20. (Művelődési Ház), munkaterv szerint évente 10 alkalommal a hónap második csütörtökén 9:00 órai kezdettel.
•    döntései, ülésének jegyzőkönyvei
•    a nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
2.2.7. Az önkormányzat által közzétett hirdetmények, közlemények
2.2.8. Az önkormányzat által kiírt pályázatok
2.2.9. Az önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.2.10. Közérdekű adatok megismerésének szabályzata
2.2.11. Szabályzat a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről
2.2.12. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai


Idősek Klubja Verőce

2.3.1. Az intézmény
•   Szervezeti és Működési Szabályzata,
•    Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata
2.3.2. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások
2.3.3. Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.3.4. Közérdekű adatok megismerésének szabályzata
2.3.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai


3. Gazdálkodási adatok


Hivatal

3.1.1. A Verőcei Polgármesteri Hivatal éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési  beszámolója
3.1.2. A Verőcei Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámára,  személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai (összesítve):
          2021. I. félév
          2021. II. félévÖnkormányzat

3.2.1. Verőce Község Önkormányzatának éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési  beszámolója
3.2.2. Verőce Község Önkormányzatának foglalkoztatotti létszámára,  személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai (összesítve)
3.2.3. Verőce Község Önkormányzata által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjei
3.2.4. Verőce Község Önkormányzatának az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés: 2020    2021
     


3.2.5. Egymillió és ötmillió forint közötti értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés: 2020
3.2.6. Verőce Község Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására irányuló szerződései
3.2.7. Verőce Község Önkormányzatának pályázati kiírásai
3.2.9. Verőce Község Önkormányzatának nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
3.2.10. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
3.2.11. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)


Nemzetiségi Önkormányzatok

3.3.1. A Verőcei Német Önkormányzat éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
3.3.2. A Verőcei Német Önkormányzat által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjei

3.4.1. A Verőcei Német Önkormányzat éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
3.4.2. A Verőcei Német Önkormányzat által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjei


Idősek Klubja Verőce

3.5.1. Az Idősek Klubja Verőce éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
3.5.2. Az Idősek Klubja Verőce foglalkoztatotti létszámára,  személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai (összesítve)


4. Egyedi közzétételi lista
Közadatkereső rendszer

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.
A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.