Részletek

Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Verőce és Szokolya Községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.

A praxis az eddigiekben vállalkozási formában működött, NEAK finanszírozással, önkormányzati feladat-ellátási szerződés keretében.

A praxis azonnal átvehető, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a gyermekorvosi feladatok ellátására.


Pályázati feltételek:

A területi ellátási kötelezettséggel működtetett gyermekorvosi körzetekre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés, valamint

– büntetlen előélet

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz

– Magyar Orvosi Kamarai Tagság

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá

– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben előírt feltételek megléte.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz, elérhetőségek,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

– az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.


A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos


A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban kell benyújtani Verőce Község Önkormányzat, 2621 Verőce, Árpád út 40. A borítékon kérjük feltüntetni: Verőce-Szokolya Község gyermekorvosi körzet pályázata.


A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Képviselő-testület a pályázat benyújtása napját követő 30 napon belül dönt a nyertes pályázó személyéről. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására. A döntésről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.


A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.


Ellátandó lakosságszám: 1081 fő

Gyermekorvosi rendelő címe:

1. 2621 Verőce, Losonci u. 2.

2. 2624 Szokolya, Hunyadi u. 2.


Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.


A praxisjog megszerzésének ellenértéke:

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.


Egyéb információk:

A feladat ellátását szolgáló rendelők az önkormányzatok tulajdonában vannak, melyre vonatkozóan az Önkormányzatok a nyertes pályázóval használati szerződést kötnek. A rendelő fenntartási költségei a feladat-ellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Verőce Község polgármesterénél Grauszmann Györgynél a következő e-mail címen: polghiv@veroce.hu.